تهران: 04:26

مونترال: 20:56

ونکوور: 17:56

تورنتو: 20:56

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

تفاهم نامه مشترک انجمن مدیریت کسب و کار ایران و انجمن بازرگانی ایران و کانادا ۱۴ مارس ۲۰۲۲

تفاهم نامه مشترک انجمن مدیریت کسب و کار ایران و انجمن بازرگانی ایران و کانادا