تهران: 21:27

مونترال: 12:57

ونکوور: 09:57

تورنتو: 12:57

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

حضور اعضای انجمن بازرگانی ایران و کانادا در نشست اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در شهر استانبول – مارس 2022 برابر با فروردین 1401

حضور انجمن بازرگانی ایران و کانادا در دومین مجمع عالی سخنرانان، مشاوران، کارآفرینان و فعالان آموزش و کار و کسب مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما