تهران: 02:24

مونترال: 18:54

ونکوور: 15:54

تورنتو: 18:54

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

حضور اعضای انجمن بازرگانی ایران و کانادا در نشست اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در شهر استانبول – مارس 2022 برابر با فروردین 1401