تهران: 02:20

مونترال: 17:50

ونکوور: 14:50

تورنتو: 17:50

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

حضور اعضای انجمن بازرگانی ایران و کانادا در نشست اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در شهر استانبول – مارس 2022 برابر با فروردین 1401

حضور اعضای انجمن بازرگانی ایران و کانادا در نشست اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه در شهر استانبول – مارس 2022 برابر با فروردین 1401