خدمات حقوقی

شیوه داوری دیری است که جای خود را در قراردادهای تجاری و بازرگانی و پیمانکاری داخلی و بین المللی باز کرده و امروزه کمتر قراردادی را در عرصه های مختلف تجارت میتوان یافت که شرطی را برای حل و فصل اختلافات در نظر نگرفته باشد. به موازات این امر، سازمان ها و مراکز داوری نیز فعالیت های خود را در تمامی عرصه ها گسترش داده و تلاش می کنند ارائه خدماتی بهتر، امکان حل و فصل اختلافات را با هزینه و زمانی کمتر برای کاربران خود فراهم آورند. در نظام های حقوقی توسعه یافته ای همچون کانادا نیز این موضوع به خوبی شناخته شده است و ایران نیز همزمان داوری را در قراردادهای تجاری بسیار مهم تلقی می کند .

انجمن بازرگانی ایران و کانادا، خود را ملزم میداند که پیش از اجرای هرقرارداد تجاری در روابط دو کشور، نسبت به ارائه راهکارهای قانونی و خدمات مشاوره ای حقوقی در کنار دیگر خدمات خود برای توسعه کسب و کارها و گسترش روابط تجاری بپردازد. از این رو انجمن بازرگانی ایران کانادا توصیه جدی دارد تا پیش از هر اقدامی حتی جابجایی پول، از ارائه ی مشاوره های حقوقی دراین زمینه بهره مند شوید.

یکی از خدماتی که انجمن برای متقاضیان فراهم آورده است، استعلام و راستی آزمایی در هر دو کشور است.
امروزه در کشور کانادا عبارت Due Diligence بسیار مرسوم بوده و تمامی شرکت ها و طرفین تجاری، پیش از هرگونه مراودات تجاری این اقدام را بصورت رسمی و قانونی انجام میدهند. این بررسی در کشور کانادا حتی میتواند تا این حد گسترده باشد که بعنوان مثال سوابق تمامی پرونده های دادگاه های مختلف مختومه شده یا نشده، سوابق استخدامی پرسنل، میزان تراکنش های مالی ، بدهی بانکی و یا مالیاتی، لیست مالیاتی و… را نیز مشخص نماید. این خدمات تا جایی پیش میرود که حتی حسابرسی شرکت ها نیز در معاملات سهامی و یا خرید و فروش شرکت بررسی خواهد شد.

در حقوق بین الملل خصوصی، در مورد قرارداد بین المللی گفته شده که باید در این نوع از قرارداد، یک عنصر خارجی وجود داشته باشد و بر طبق ملاک اقتصادی ، قرارداد بین المللی عبارت است از قراردادی که متضمن رفت و برگشت دارایی و سرمایه از یک کشور به کشور دیگر باشد. تعریف اخیر به موازات تعریف حقوقی پیشگفته در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به عنوان تعریف قراردادهای بین المللی در نظر گرفته شده است.