خدمات گسترش کسب و کارهای داخل کانادا

مشاوره و ارایه طرح استراتژی برای توسعه کسب و کار بعد از آنالیز و بررسی کسب و کار و تجارت یکی دیگر از خدمات تخصصی انجمن بازرگانی ایران وکانادا برای آن دسته از متقاضیانی که ساکن کانادا می باشند و دارای کسب و کار در تمام زمینه ها میباشند به این شرح است که با دادن مشاوره های مناسب و به موقع در جهت رونق و سودرسانی بیشتر کسب و کار شما متقاضی محترم می شود . این مهم به این گونه صورت میپذرید که کسب و کار شما توسط متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا آنالیز شده و در ابتدای کار برای کسب و کار شما برنامه ریزی در جهت سود آوری و گسترش کسب و کار خواهد شد.