تهران: 00:42

مونترال: 17:12

ونکوور: 14:12

تورنتو: 17:12

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست‌های دوستانه در دفتر تهران انجمن بازرگانی ایران و کانادا – دهم می 2022