تهران: 07:12

مونترال: 22:42

ونکوور: 19:42

تورنتو: 22:42

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

دورهمی تمامی همکاران انجمن بازرگانی ایران و کانادا تهران 29 دسامبر 2023

دورهمی تمامی همکاران انجمن بازرگانی ایران و کانادا و شرکت های تابعه با حضور محمد وحیدی راد - تهران 29 دسامبر 2023

دورهمی تمامی همکاران انجمن بازرگانی ایران و کانادا و شرکت های تابعه با حضور محمد وحیدی راد – تهران 29 دسامبر 2023