تهران: 17:28

مونترال: 08:58

ونکوور: 05:58

تورنتو: 08:58

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

دورهمی تمامی همکاران انجمن بازرگانی ایران و کانادا تهران 29 دسامبر 2023

دورهمی تمامی همکاران انجمن بازرگانی ایران و کانادا و شرکت های تابعه با حضور محمد وحیدی راد - تهران 29 دسامبر 2023

دورهمی تمامی همکاران انجمن بازرگانی ایران و کانادا و شرکت های تابعه با حضور محمد وحیدی راد – تهران 29 دسامبر 2023