تهران: 16:21

مونترال: 07:51

ونکوور: 04:51

تورنتو: 07:51

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست سازمان منطقه آزاد انزلی – 30 دسامبر 2023

سازمان منطقه آزاد انزلی - جلسه انجمن بازرگانی ایران و کانادا با حضور محمد وحیدی راد - 30 دسامبر 2023

سازمان منطقه آزاد انزلی – جلسه انجمن بازرگانی ایران و کانادا با حضور محمد وحیدی راد – 30 دسامبر 2023