تهران: 03:07

مونترال: 18:37

ونکوور: 15:37

تورنتو: 18:37

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست سازمان منطقه آزاد انزلی – 30 دسامبر 2023

سازمان منطقه آزاد انزلی - جلسه انجمن بازرگانی ایران و کانادا با حضور محمد وحیدی راد - 30 دسامبر 2023

سازمان منطقه آزاد انزلی – جلسه انجمن بازرگانی ایران و کانادا با حضور محمد وحیدی راد – 30 دسامبر 2023