تهران: 17:21

مونترال: 08:51

ونکوور: 05:51

تورنتو: 08:51

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

تصاویری از نشست هم اندیشی مدیران انجمن بازرگانی ایران و کانادا (پاییز 2023)

تصاویری از نشست هم اندیشی مدیران انجمن بازرگانی ایران و کانادا (پاییز 2023)

تصاویری از نشست هم اندیشی مدیران انجمن بازرگانی ایران و کانادا (پاییز 2023) با حضور جمعی از اعضای محترم انجمن در شهر ونکوور