تهران: 04:06

مونترال: 19:36

ونکوور: 16:36

تورنتو: 19:36

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

تصاویری از نشست هم اندیشی مدیران انجمن بازرگانی ایران و کانادا (پاییز 2023)

تصاویری از نشست هم اندیشی مدیران انجمن بازرگانی ایران و کانادا (پاییز 2023)

تصاویری از نشست هم اندیشی مدیران انجمن بازرگانی ایران و کانادا (پاییز 2023) با حضور جمعی از اعضای محترم انجمن در شهر ونکوور