تهران: 19:40

مونترال: 11:10

ونکوور: 08:10

تورنتو: 11:10

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

گزارش تصویری از نشست ۱۷ خرداد ماه انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست ۱۷ خرداد ماه انجمن بازرگانی ایران و کانادا