تهران: 00:45

مونترال: 17:15

ونکوور: 14:15

تورنتو: 17:15

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

گزارش تصویری از نشست ۱۷ خرداد ماه انجمن بازرگانی ایران و کانادا