تهران: 16:23

مونترال: 07:53

ونکوور: 04:53

تورنتو: 07:53

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

جلسه امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری‌ با هلدینگ سرمایه گذاری ملون

جلسه امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری‌ با هلدینگ سرمایه گذاری ملون

تصاویری از جلسه امضای تفاهم نامه و قرارداد همکاری‌های مشترک فی مابین هلدینگ سرمایه گذاری ملون در ایران به مدیریت خانم دکتر گلی جوادی و انجمن بازرگانی ایران و کانادا به مدیریت محمد وحیدی راد
با حضور همکاران انجمن

25 مرداد ماه 1402 – 16 اوت 2023