تهران: 21:06

مونترال: 12:36

ونکوور: 09:36

تورنتو: 12:36

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست اعضای انجمن بازرگانی ایران و کانادا در تهران

نشست اعضای انجمن بازرگانی ایران و کانادا همزمان با قدردانی ازخدمات پرفسور اکبر مانوسی در تهران