تهران: 03:56

مونترال: 19:26

ونکوور: 16:26

تورنتو: 19:26

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست اعضای انجمن بازرگانی ایران و کانادا در تهران

نشست اعضای انجمن بازرگانی ایران و کانادا همزمان با قدردانی ازخدمات پرفسور اکبر مانوسی در تهران