تهران: 01:27

مونترال: 17:57

ونکوور: 14:57

تورنتو: 17:57

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست اعضای انجمن بازرگانی ایران و کانادا در تهران