انجمن بازرگانی ایران و کانادا با سه شعبه مونترال، تورنتو و تهران خود به عضویت شورای جهانی اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) در آمد.

ICC World Council

دبیرکل کمیته ایرانی  اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) از تصویب عضویت انجمن بازرگانی ایران و کانادا در کمیته اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) خبر داد.

آقای محمد خزایی دبیرکل کمیته ایرانی  اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) پیرو  برگزاری جلسه شورای جهانی اتاق بازرگانی بین المللی( ICC Word council) در ۲۰ خرداد ماه سال جاری، طی نامه ای تصویب عضویت انجمن بازرگانی ایران و کانادا در کمیته اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) را به آقای وحیدی راد، ریاست انجمن بازرگانی ایران و کانادا اعلام کرد.

مشروح این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای وحیدی راد،

مدیریت محترم انجمن بازرگانی ایران و کانادا و عضو محترم کمیته ایرانی ICC

با سلام. احتراما، در خصوص تائید عضویت آن انجمن در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در تاریخ فوق الذکر، خوشوقتم به اطلاع برسانم که متعاقبا عضویت آن انجمن در اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) اعلام و این موضوع نیز طی جلسه شورای جهانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC World Council) که در تاریخ ۱۴۰1/۰۳/۲4برگزار گردید، تصویب و ثبت گردید.

ضمن تبریک این دستاورد به اعضای انجمن بازرگانی ایران و کانادا و آرزوی توفیق در همکاری های آتی،متن مصوبه اتاق بازرگانی بین المللی در خصوص تایید و اطلاع رسانی عضویت آن انجمن محترم جهت استحضار و ثبت در سوابق، به پیوست تقدیم می گردد.

محمد خزایی
دبیر کل