تهران: 20:20

مونترال: 11:50

ونکوور: 08:50

تورنتو: 11:50

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

قرار گرفتن نام انجمن در لیست حرفه‌ای ترین انجمن‌های فعال در کانادا

قرار گرفتن نام انجمن بازرگانی ایران و کانادا در لیست حرفه‌ای ترین انجمن‌های فعال در کانادا توسط دانشکده مدیریت و تجارت بریتیش کلمبیا

قرار گرفتن نام انجمن بازرگانی ایران و کانادا در لیست حرفه‌ای ترین انجمن‌های فعال در کانادا توسط دانشکده مدیریت و تجارت بریتیش کلمبیا