تهران: 01:29

مونترال: 16:59

ونکوور: 13:59

تورنتو: 16:59

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

قرار گرفتن نام انجمن در لیست حرفه‌ای ترین انجمن‌های فعال در کانادا

قرار گرفتن نام انجمن بازرگانی ایران و کانادا در لیست حرفه‌ای ترین انجمن‌های فعال در کانادا توسط دانشکده مدیریت و تجارت بریتیش کلمبیا

قرار گرفتن نام انجمن بازرگانی ایران و کانادا در لیست حرفه‌ای ترین انجمن‌های فعال در کانادا توسط دانشکده مدیریت و تجارت بریتیش کلمبیا