تهران: 18:21

مونترال: 09:51

ونکوور: 06:51

تورنتو: 09:51

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست پارک علم و فناوری خراسان

پارک علم و فناوری خراسان - با حضور محمد وحیدی راد و دکتر شاهین غازی بیات - شهر مشهد 14 ژانویه 2024

پارک علم و فناوری خراسان – با حضور محمد وحیدی راد و دکتر شاهین غازی بیات – شهر مشهد 14 ژانویه 2024