تهران: 05:19

مونترال: 20:49

ونکوور: 17:49

تورنتو: 20:49

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست پارک علم و فناوری خراسان

پارک علم و فناوری خراسان - با حضور محمد وحیدی راد و دکتر شاهین غازی بیات - شهر مشهد 14 ژانویه 2024

پارک علم و فناوری خراسان – با حضور محمد وحیدی راد و دکتر شاهین غازی بیات – شهر مشهد 14 ژانویه 2024