تهران: 04:49

مونترال: 21:19

ونکوور: 18:19

تورنتو: 21:19

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

جلسه کارآفرینان مونترال به میزبانی انجمن

تصاویر از جلسه کارآفرینان مونترال به میزبانی انجمن بازرگانی ایران و کانادا یازدهم آگوست ۲۰۲۳ شماره 10

تصاویری از جلسه کارآفرینان مونترال به میزبانی انجمن بازرگانی ایران و کانادا یازدهم آگوست ۲۰۲۳