تهران: 17:29

مونترال: 08:59

ونکوور: 05:59

تورنتو: 08:59

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

جلسه کارآفرینان مونترال به میزبانی انجمن

تصاویر از جلسه کارآفرینان مونترال به میزبانی انجمن بازرگانی ایران و کانادا یازدهم آگوست ۲۰۲۳ شماره 10

تصاویری از جلسه کارآفرینان مونترال به میزبانی انجمن بازرگانی ایران و کانادا یازدهم آگوست ۲۰۲۳