تهران: 07:12

مونترال: 22:42

ونکوور: 19:42

تورنتو: 22:42

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

جلسه کارآفرینان مونترال به میزبانی انجمن

تصاویر از جلسه کارآفرینان مونترال به میزبانی انجمن بازرگانی ایران و کانادا یازدهم آگوست ۲۰۲۳ شماره 10

تصاویری از جلسه کارآفرینان مونترال به میزبانی انجمن بازرگانی ایران و کانادا یازدهم آگوست ۲۰۲۳