تهران: 19:44

مونترال: 11:14

ونکوور: 08:14

تورنتو: 11:14

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

کتاب آخرین آمارهای اقتصادی و تجاری کشور کانادا

این کتاب به بررسی جزئیات آمارهای اقتصادی و تجاری جدیدتر کانادا می‌پردازد. اطلاعات ارائه شده توسط اداره آمار کانادا تا پایان سال 2023 را شامل می‌شود. از جمله موارد مورد بررسی، رشد اقتصادی، بخش‌های صنعتی، نرخ بیکاری، تجارت خارجی، تورم، سرمایه‌گذاری و نرخ ارز این کشور می‌باشد.

240,000 تومان

در دنیای اقتصادی پویا و پیچیده امروز، دسترسی به اطلاعات دقیق و بهروز از آمارهای اقتصادی و تجاری کشورها امری حیاتی است. یکی از کشورهایی که در حوزه اقتصاد و تجارت با تاریخچهای برجسته به عنوان یک اقتصاد پیشرفته شناخته میشود، کاناداست. در اینجا، ما به بررسی آخرین آمارهای اقتصادی و تجاری کانادا پرداخته و تحلیلی جامع از گزارشهای اداره آمار کانادا تا پایان سال 2023 ارائه میدهیم.

استناد به اطلاعات منتشر شده توسط اداره آمار کانادا، این مطالعه به بررسی نقاط قوت و ضعف اقتصادی کانادا میپردازد و روندهای اقتصادی این کشور را تحلیل میکند. از شاخصهای مختلفی نظیر رشد اقتصادی، بخشهای صنعتی فعال، نرخ بیکاری، و وضعیت تجارت خارجی گرفته تا شاخصهای مهم دیگری مانند تورم، سرمایهگذاری و نرخ ارز، تمام جنبههای اقتصادی کانادا به دقت مورد بررسی قرار میگیرد.

آخرین وبینارها و دوره‌ها