تهران: 00:27

مونترال: 16:57

ونکوور: 13:57

تورنتو: 16:57

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

حضور انجمن بازرگانی ایران و کانادا در دومین مجمع عالی سخنرانان، مشاوران، کارآفرینان و فعالان آموزش و کار و کسب مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما

جمعه سیزدهم اسفند ماه 1400 برابر با چهارم مارس 2022

حضور انجمن بازرگانی ایران و کانادا در دومین مجمع عالی سخنرانان، مشاوران، کارآفرینان و فعالان آموزش و کار و کسب