شرایط و ضوابط

شرایط و ضوابط پیش از عضویت در انجمن عبارت است از :

•  قبل از هرگونه اقدام، بررسی پکیج مورد نظر و مطالعه دقیق امکانات و قیمت ها

•  توضیح دقیق هدف از عضویت و بیان کامل و واضح درخواست ها از انجمن در فرم عضویت

•  بعد از عضویت و دریافت مشاوره های مورد نظر، اعضا موظف هستند گزار شی از روند کاری خود را

به صورت مداوم به انجمن در جهت دریافت خدمات بهتر ارائه کنند .

•   اعضا موظف هستند که پروفایل فعال در تارنمای Canadairan.info داشته باشند.

•   چنانچه عضوی از ادامه عضویت در انجمن منصرف گردد مراتب انصراف خود را باید طی نامه کتبی حداقل یکماه قبل از پایان سال مالی انجمن به دفتر انجمن اعلام نماید. بدیهی است که خاتمه عضویت و یا انصراف از عضویت، مجوزی برای استرداد حق عضویت پرداخت شده نمیباشد .

•  پذیرش اینکه در شرایط بحرانی جهانی مانند همه گیری بیماری، جنگ و … یا شرایط بحرانی داخلی کشور کانادا مانند آنچه که در همه گیری کرونا تجربه شد، انجمن بازرگانی ایران و کانادا نیز ارائه خدمات خود را در طول این شرای ط قطع کرده و پس از عاد ی شدن وضعیت مجدد فعالیت ها از سر گرفته شود. همچنین با تایید این فرم قبول میکنم که مبالغ پرداخت شده جهت حق عضویت قابل استرداد نمی باشد .

تبصره: فقدان یا سلب هر یک از شرایط فوق موجب لغو عضویت در انجمن میگردد. همچنین در صورت فوت، محرومیت از حقوق اجتماعی، ورشکستگی، انحلال شخص حقوقی، عضویت در انجمن نیز خاتمه می یابد .