تهران: 16:36

مونترال: 08:06

ونکوور: 05:06

تورنتو: 08:06

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه – هشتم ژانویه 2024

سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با حضور محمد وحیدی راد - هشتم ژانویه 2024

سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با حضور محمد وحیدی راد – هشتم ژانویه 2024