تهران: 02:02

مونترال: 17:32

ونکوور: 14:32

تورنتو: 17:32

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه – هشتم ژانویه 2024

سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با حضور محمد وحیدی راد - هشتم ژانویه 2024

سازمان جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه با حضور محمد وحیدی راد – هشتم ژانویه 2024