تهران: 01:19

مونترال: 17:49

ونکوور: 14:49

تورنتو: 17:49

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

گزارش تصویری مراسم رونمایی از کتاب تجارت با/از/در کانادا