تهران: 07:40

مونترال: 23:10

ونکوور: 20:10

تورنتو: 23:10

شبکه اعضا و متخصصین انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست آموزشی تجارت با آمریکای شمالی- 9 ژانویه 2024

نشست آموزشی تجارت با آمریکای شمالی - مدرس محمد وحیدی راد - 9 ژانویه 2024 هتل اسپینانس پالاس تهران

نشست آموزشی تجارت با آمریکای شمالی – مدرس محمد وحیدی راد – 9 ژانویه 2024 هتل اسپینانس پالاس تهران