تهران: 18:02

مونترال: 09:32

ونکوور: 06:32

تورنتو: 09:32

شبکه اعضا و متخصص انجمن بازرگانی ایران و کانادا

انجمن بازرگانی ایران و کانادا

نشست آموزشی تجارت با آمریکای شمالی- 9 ژانویه 2024

نشست آموزشی تجارت با آمریکای شمالی - مدرس محمد وحیدی راد - 9 ژانویه 2024 هتل اسپینانس پالاس تهران

نشست آموزشی تجارت با آمریکای شمالی – مدرس محمد وحیدی راد – 9 ژانویه 2024 هتل اسپینانس پالاس تهران